OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Baarova 234/17, Olomouc - Chomoutov, PSČ 783 35,
IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod
spis. zn. C 65324

 1. Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) společnosti MAMAJÓGA
  spol. s r.o., sídlem Baarova 234/17, Olomouc - Chomoutov, PSČ 783 35, IČO 048 32 361 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce na internetové adrese www.mamajoga.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je kupní smlouva uzavírána mezi prodávajícím a spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOS“).

 3. Smluvní strany si mohou sjednat v kupní smlouvě odlišná ujednání od obchodních podmínek. V takovém případě mají tato odlišná ujednání přednost před obchodními podmínkami. Odlišná ujednání kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 4. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou písemnou formou jinak. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení rozumí i e-mailová komunikace mezi smluvními stranami prostřednictvím elektronické pošty.

 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami a jsou poskytovány kupujícímu v písemné podobě zaslané na e-mail kupujícího, který uvede ve své objednávce. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a sděluje tím prodávajícímu, že se s obchodními podmínkami seznámil a v plném rozsahu jim rozumí.

 6. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Základní pojmy

 1. Prodávajícím je společnost MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Baarova 234/17, Olomouc - Chomoutov, PSČ 783 35, IČO 048 32 361 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 65324.

 2. Kupujícím je spotřebitel, který prostřednictvím e-shopu na webové stránce (webovém rozhraní obchodu) uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, případně si rezervuje zboží k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího, kde má v úmyslu si rezervované zboží prohlédnout.

 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, ani při samostatném výkonu svého povolání.

 4. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Zákonem o ochraně spotřebitele (ZOOS) se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky, které se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které mezi sebou uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s nákupem zboží ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího.

 7. Pracovními dny se rozumí kalendářní dny od pondělí do pátku v provozních hodinách provozovny, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.mamajoga.cz.

 8. Provozovnou se rozumí kamenná prodejna prodávajícího na adrese Ostružnická 327/10,
  772 00 Olomouc.

 1. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající je oprávněn na elektronickou adresu kupujícího, který se registroval na webové stránce zasílat informace o novinkách, slevách a dalších akcích, které prodávající vyhlašuje nebo pořádá.

 6. Prodávající může uživatelský účet kupujícího zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců po sobě jdoucích nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně těchto obchodních podmínek.

 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Písemnou formou je v daném případě i potvrzení zaslané na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího.

 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (e-mail kupujícího). V případě, že bude přijetí objednávky zaslaného kupujícímu obsahovat úpravu množství zboží, variantu zboží, kupní cenu zboží či nákladů na dopravu, jedná se o nový návrh na uzavření kupní smlouvy, který musí být kupujícím potvrzen prodávajícímu, aby byla kupní smlouvy uzavřena.

 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ujednáním není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc,

  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4211156572/6800 vedený u společnosti Sberbank CZ, a.s. (dále také jen „účet prodávajícího“),

  4. bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího.

 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 5. V případě, že prodávající stanoví u konkrétního zboží povinnost úhrady zálohy, kupující ji uhradí na účet prodávajícího na základě platebních informací uvedených v zálohové faktuře, kterou prodávající kupujícímu zašle na elektronickou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky.

 6. V případě platby v hotovosti, platby bezhotovostně platební kartou či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nezaplacením kupní ceny dle tohoto odstavce se návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) ruší.

 7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. IV odst. 5 a 6 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemné kombinovat, pokud nebude prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

 10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závazným právním předpisem, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura je prodávajícím vystavena po uhrazení zboží kupujícím a zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předcházející větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc) nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@mamajoga.cz.

 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 7. Bude-li vrácené zboží dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek vykazovat známky používání a opotřebení, nelze od kupní smlouvy odstoupit dle tohoto článku smlouvy. Kupní smlouva se neruší, proto bude prodávajícím obdržené poškozené nebo používané zboží vráceno zpět kupujícímu na adresu jím uvedenou v objednávce. Uhrazená kupní cena vrácena nebude.

 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 6. Určí-li si kupující v objednávce převzetí zboží v provozovně prodávajícího a současně si nechá objednané zboží předvést prodávajícím, požadoval kupující odesláním objednávky rezervaci vybraného zboží. Rozhodne-li se kupující pro koupi rezervovaného zboží, kupní smlouva je uzavřena až okamžikem zaplacení a převzetí zboží v provozovně prodávajícího, Ujednání o odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI těchto obchodních podmínek se nepoužije.

 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právním i předpisy, a to zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále také ZOOS.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOOS.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení, je-li odlišná od adresy bydliště, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle odst. 4 tohoto článku obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranit takto vzniklý stav.

 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Závěrečná ujednání

 1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných nebo neúčinných ustanovení, použije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 2. Smluvní strany budou přednostně doručovat na elektronické adresy, které si navzájem sdělí. Elektronická adresa prodávajícího je uvedena na webových stránkách, elektronická adresa kupujícího musí být povinně vyplněna v závazné objednávce zboží, resp. rezervaci zboží.

 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 6. Kontaktní údaje prodávajícího: MAMAJÓGA spol. s r.o., Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc,
  e-mail: info@mamajoga.cz, tel.: 721 224 164.

V Olomouci dne 21. 3. 2016