1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu www.mamajoga.cz společnost MAMAJÓGA, spol. s r.o. formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, platbu Vám vrátíme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, případně také, než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  2. Pokud odstoupíte od této smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží.

  3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny prodávajícího MAMAJÓGA spol. s r.o., Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.